پالت با رنگ های (#125b50 - #f8b400 - #ff6363 - #faf5e4) - مید کالر

این پالت با برچسب های قرمز - زرد - سبز - سفید - قدیمی می باشد.


 • #125b50
 • #f8b400
 • #ff6363
 • #faf5e4
1 سال پیش
#125b50 #f8b400 #ff6363 #faf5e4
rgb(18, 91, 80) rgb(248, 180, 0) rgb(255, 99, 99) rgb(250, 245, 228)

پالت های مرتبط با
قرمز

 • #08d9d6
 • #252a34
 • #ff2e63
 • #eaeaea
1 سال پیش
 • #7e1ecd
 • #1643bd
 • #eb2121
 • #c6e71f
1 سال پیش
 • #852121
 • #952c2c
 • #9c9393
 • #1a89cc
1 سال پیش
 • #ff0000
 • #2639fb
 • #f2ff00
 • #1ffb2b
1 سال پیش
 • #e81746
 • #54b9cb
 • #bffbff
 • #44808b
1 سال پیش
 • #e71fd9
 • #1cab81
 • #ff0000
 • #3b1010
1 سال پیش
 • #dd2323
 • #29e162
 • #279bbc
 • #000000
1 سال پیش
 • #ff0000
 • #9a2727
 • #540b0b
 • #1d0505
1 سال پیش
 • #125b50
 • #f8b400
 • #ff6363
 • #faf5e4
1 سال پیش
 • #143f6b
 • #f55353
 • #feb139
 • #f6f54d
1 سال پیش
 • #40dfef
 • #b9f8d3
 • #fffbe7
 • #e78ea9
1 سال پیش
 • #0000ff
 • #ff0000
 • #efff00
 • #0cff00
1 سال پیش