پالت با کد رنگ های (#125b50 - #f8b400 - #ff6363 - #faf5e4)

این پالت با برچسب های قرمز - زرد - سبز - سفید - قدیمی می باشد.


 • #125b50
 • #f8b400
 • #ff6363
 • #faf5e4
2 سال پیش
#125b50 #f8b400 #ff6363 #faf5e4
rgb(18, 91, 80) rgb(248, 180, 0) rgb(255, 99, 99) rgb(250, 245, 228)

پالت های مرتبط با
قرمز

 • #904343
 • #ca5959
 • #943a3a
 • #b22121
2 سال پیش
 • #e23e57
 • #88304e
 • #522546
 • #311d3f
2 سال پیش
 • #3ec1d3
 • #f6f7d7
 • #ff9a00
 • #ff165d
2 سال پیش
 • #b71c1c
 • #c62828
 • #d32f2f
 • #e53935
2 سال پیش
 • #d61e1e
 • #7ad722
 • #33c6d9
 • #911bc9
2 سال پیش
 • #4c3a51
 • #774360
 • #b25068
 • #e7ab79
2 سال پیش
 • #a92525
 • #201313
 • #2f2c2c
 • #e0cece
2 سال پیش
 • #d03b3b
 • #1c0707
 • #dddddd
 • #eeeeee
2 سال پیش
 • #5349f8
 • #f9aa29
 • #57ccf8
 • #ed3573
2 سال پیش
 • #ab1515
 • #8b1d1d
 • #4a1111
 • #280202
2 سال پیش
 • #9a2c2c
 • #982121
 • #be4747
 • #581d1d
1 سال پیش
 • #27ae60
 • #f20000
 • #171717
 • #4c4c4c
1 سال پیش