پالت با کد رنگ های (#311b92 - #4527a0 - #512da8 - #5e35b1)

این پالت با برچسب های بنفش - متریال می باشد.


 • #311b92
 • #4527a0
 • #512da8
 • #5e35b1
2 سال پیش
#311b92 #4527a0 #512da8 #5e35b1
rgb(49, 27, 146) rgb(69, 39, 160) rgb(81, 45, 168) rgb(94, 53, 177)

پالت های مرتبط با
بنفش

 • #647de3
 • #7755b9
 • #f72e8b
 • #323232
2 سال پیش
 • #7e1ecd
 • #1643bd
 • #eb2121
 • #c6e71f
2 سال پیش
 • #180a0a
 • #711a75
 • #f10086
 • #f582a7
2 سال پیش
 • #673ab7
 • #00c57b
 • #607d8b
 • #212121
2 سال پیش
 • #ab46d2
 • #ff6fb5
 • #55d8c1
 • #fcf69c
2 سال پیش
 • #f8ecd1
 • #deb6ab
 • #ac7d88
 • #85586f
2 سال پیش
 • #a85cf9
 • #5534a5
 • #4b7be5
 • #6fdfdf
2 سال پیش
 • #e9d5da
 • #827397
 • #4d4c7d
 • #363062
2 سال پیش
 • #a1eafb
 • #ffcef3
 • #cabbe9
 • #fdfdfd
2 سال پیش
 • #1a1a40
 • #270082
 • #7a0bc0
 • #fa58b6
2 سال پیش
 • #311b92
 • #4527a0
 • #512da8
 • #5e35b1
2 سال پیش
 • #4a148c
 • #6a1b9a
 • #7b1fa2
 • #8e24aa
2 سال پیش